Câu hỏi 9

   Hùng và Lâm cùng là bạn cúa Tuyết Nga. Cứ cách 6 ngày là Hùng đến thăm Nga 1 lần. Còn Lâm thì cách 2 ngày đến 1 lần. Hôm nay, lại dúng ngày hai người gặp nhau tại nhà của Nga.

   Vậy, nếu tính từ ngày hôm nay, lần gặp sau sẽ là ngày thứ bao nhiêu ? (Thời gian làm 2 phút)

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com