Câu hỏi 7

   An nói: "Lấy một phần hai của một phần hai đem chia cho một phần hai". Sẽ được kết quả là 1/2(n). Câu nói trên có chính xác không.

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com