Câu hỏi 4

   Hình dưới là 3 vòng tròn, mượn từ vòng tròn trộn màu của 3 màu chính. Ba vòng tròn này chia thành 7 phần. Hãy điền các số từ 1 đến 7 sao cho tổng các chử số của mỗi vòng tròn bằng nhau.

   Thời gian làm bài 2 phút.

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com