Câu hỏi 3

   Ma trận dưới đây gồm các chứ số từ 1 đến 9. Đặc điểm của ma trận này là gấp đôi con số ở hàng thứ nhất (273) bằng con số ở hàng thứ hai (546), gấp ba con số hàng thứ nhất thì bằng con số ở hàng thứ 3 (819). Cách sắp xếp gấp đôi, gấp ba như vậy ngoài ví dụ trên còn 3 cách khác.

   Vậy, bạn hãy nghĩ một ma trận gấp đôi gấp ba với số ở hàng thứ nhất nhỏ hơn ví dụ trên, một ma trận gấp đôi gấp ba với số ở hàng thứ nhất lớn hơn ví dụ trên.

   Thời gian làm bài 15 phút.

 

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com