Câu hỏi 2

   Con số 9 quả là con số lý thú. Ví dụ 3 con số 9 có thể trở thành 10.

   9 + 9/9

Vậy hãy dùng 4 con số 9 để làm 4 phép tính có kết quả là: 2, 19, 20, 100.

   Thời gian làm bài 5 phút!

 

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com