Câu hỏi 1

   Hình dưới đây là 5 đồng tiền 100 đồng và 4 đồng tiền 50 đồng, xếp thành 3 hàng ngang dọc. Bạn hãy chuẩn bị riêng 3 đồng tiền 10 đồng và đặt chúng lên trên đồng tiền 100 hoặc đồng tiền 50, sao cho khi công ngang cộng dọc đều có kết quả như nhau

Utrangdieu
Professional HCM City, Vietnam
Mobile: +84 888 58 0006
Email: Utrangdieu135@gmail.com


© Copyright Utrangdieu - All rights reserved.
Business of mine: utrangdieu.com